REGULAMIN PENSJONATU ”VILLA BLUE MARE”

§ 1

 1. Właścicielem i administratorem są Państwo Aneta Sebastian Bukowscy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Atena Kolporter System ”Villa Blue Mare”, NIP: 779-196-76-52, adres e-mail: kontakt@villabluemare.pl, tel:+48 693-303-551 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (zwaną dalej „Pensjonat”).
 2. Regulamin Pensjonatu stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury hotelowej.
 3. Pensjonat świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe i inne, zgodnie z profilem działalności.
 4. Opis pokoi, cennik świadczonych usług noclegowych oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie WWW.VILLABLUEMARE.PL
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Pensjonacie.
 6. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

§ 2

 1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Pensjonat na specjalne życzenie może nieodpłatnie przyśpieszyć lub wydłużyć dobę hotelową – w miarę dostępności pokoju. Ostatecznego potwierdzenia dokonuje Zarządca Pensjonatu na wniosek Gościa na dzień przed przyjazdem (przyspieszenie doby) lub w dniu wyjazdu (wydłużenie doby).
 2. Życzenie przedłużenia o kolejną dobę hotelową Gość powinien zgłosić do godz. 9:00 w dniu planowanego wymeldowania. Recepcja potwierdza możliwość w miarę dostępności pokoi. W przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego regulaminu Zarządca Pensjonatu może odmówić wydłużenia pobytu.
 3. W przypadku uzasadnionej konieczności skrócenia pobytu Gość powinien zgłosić się do godziny 11:00, w przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą.
 4. Aktualny cennik świadczonych usług noclegowych publikowany jest na stronie internetowej: WWW.VILLABLUEMARE.PL
  a. Ceny przedstawione w cenniku zawierają podatek VAT.
  b. Wysokość ceny za pobyt w hotelu uzależniona jest od długości pobytu, standardu i wielkości pokoju, widoku z okna i otrzymanych rabatów.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w Pensjonacie, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju.
 6. Osoby nie zameldowane w Pensjonacie przebywać mogą w pokoju jako Goście osób zameldowanych w Pensjonacie, między godziną 11.00 a 22.00 po uprzednim poinformowaniu Zarządcy Pensjonatu.
 7. W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00. Zarządca Pensjonatu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę w trybie natychmiastowym.
 8. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju oraz udostępnionego wyposażenia w stanie niepogorszonym.
 9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości w wysokości dwukrotnej wartości uszkodzonych rzeczy płatnej na miejscu, lub do 24h po opuszczeniu lokalu na podstawie przedstawionej dokumentacji zdjęciowej.
 10. Gość celem zabezpieczenia interesów Pensjonatu ma bezwzględny obowiązek podania danych karty płatniczej w celu ściągnięcia ewentualnych należności za ewentualne wyrządzone szkody. W przypadku odmowy Zarządca Pensjonatu ma prawo odstąpić od umowy.
 11. Alternatywnie Gość może wpłacić depozyt w wysokości 1000 zł zwracany przy opuszczeniu Pensjonatu w przypadku, gdy nie ma żadnych wyrządzonych szkód.
 12. W przypadku wyrządzenia szkód powodujących uniemożliwienie wynajęcia pokoju Zarządcy Pensjonatu przysługuje odszkodowanie w wysokości dwukrotnej wartości poniesionych kosztów i utraconych korzyści z powodu niewynajęcia pokoju przez okres naprawy.
 13. Naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione włączenie systemu przeciwpożarowego – Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 1.000 zł płatną na miejscu. /system przeciwpożarowy jest połączony z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej /
 14. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju Pensjonatu.
 16. Na terenie całego Pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów elektronicznych. Palenie tytoniu i wyrobów elektronicznych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych na zewnątrz Pensjonatu.

§ 3

Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie Zarządcy Pensjonatu.
Na życzenie Gościa Pensjonat oferuje dostęp do :
• akcesorii dla dzieci (wanienki do kąpieli dziecka).
• żelazka i deski do prasowania
• grilla ogrodowego
• hamaku
• namiotu biesiadnego dla 12 osób
• leżaków ogrodowych
• trampoliny
• piłek
• rakiet do gry w badmintona
• stołów biesiadnych + wóz ogrodowy z dostępem do truskawek, borówek, ziół
• rowerów
• hulajnóg
• leżaków plażowych
• parawanów plażowych
• parasoli plażowych
• wózków plażowych transportowych
• koców plażowych

Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany – ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku takiej dyspozycji Pensjonat przechowa przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub utylizowane.

Pensjonat jest ubezpieczony w zakresie określonym odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego. Gość jest zobowiązany zawiadomić Zarządcę Pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność Pensjonatu z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych przedmiotów jest ograniczona. Odpowiedzialność Pensjonatu jest ograniczona również w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju po każdym jego opuszczeniu.

Pensjonat nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. Wybrane obszary Pensjonatu są monitorowane.
Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Pensjonatu.

§ 4

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez Pensjonat usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Zarządca Pensjonatu.
 3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Pensjonat usług w formie pisemnej (nie później niż 7 dni od jej zaistnienia).
 4. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

 1. Pensjonat akceptuje pobyt zwierząt domowych w pokoju z Gośćmi. Pobyt zwierząt wiąże się z dodatkowymi opłatami.
  a. Opiekunowie zwierząt zobowiązani są bezwzględnie podczas korzystania z miejsc ogólnodostępnych hotelu oraz przyległego terenu prowadzić zwierzęta na uwięzi, a w przypadku psów dodatkowo w kagańcach.
  b. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są również do utrzymania czystości podczas spacerów na terenach przyległych do Pensjonatu. W przypadku zabrudzeń lub zniszczeń dokonanych przez zwierzę Pensjonat może obciążyć Gościa dodatkową opłatą płatną na miejscu.
  c. Wstęp zwierząt do punktów gastronomicznych Pensjonatu jest surowo zabroniony, wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych lub niedowidzących.
  d. Goście przebywający w Pensjonacie ze zwierzętami zobowiązani są do opieki nad zwierzęciem oraz niezakłócania komfortu czy bezpieczeństwa pozostałych Gości Pensjonatu. Goście, którzy nie zapewnią odpowiedniej opieki przebywającym z nimi zwierzętom mogą zostać poproszeni o opuszczenie Pensjonatu.
  e. Pensjonat może odmówić przyjęcia zwierząt ras wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, Pensjonat nie godzi się na pobyt : gadów, płazów, stawonogów i gryzoni a także innych zwierząt uznanych przez Zarządcę Pensjonatu za niebezpieczne.

§ 6

 1. Rezerwacja pobytu w Pensjonacie odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
 2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej.
 3. Gość w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.
 4. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Pensjonat na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych są właściciele Pensjonatu tj. Aneta i Sebastian Bukowscy.
 6. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi hotelowej.


§ 7

Rezerwacja / Płatności:

 1. Płatność za pobyt przyjmowana jest online za pośrednictwem Przelewy24.pl
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku – informacja o wysokości wskazana jest przy składaniu rezerwacji na podstawie długości pobytu.
 3. Termin wpłaty zadatku oraz dane do realizacji płatności będą dostępne po złożeniu wstępnej rezerwacji. Szczegóły rezerwacji i płatności zostaną przesłane także mailowo do Państwa.
 4. Mają Państwo możliwość dokonania jako Klient anulacji zamówionej usługi zgodnie z warunkami rezerwacji.
 5. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy/anulacji rezerwacji zgodnie z warunkami opisanymi przy składaniu zamówienia.
 6. Villa Blue Mare zastrzega sobie prawo do zatrzymania zadatku w wartości 100% całości kosztów rezerwacji, jeśli Klient zrezygnuje z zamówionego pobytu niezależnie od przyczyny lub nie wykorzysta zamówionej usługi w terminie.
 7. Mają Państwo też prawo do reklamacji – reklamacje należy składać w dniu przyjazdu lub w trakcie pobytu, aby obiekt mógł zareagować w trybie natychmiastowym. Reklamacja należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo, będą one rozpatrywane do 7 dni roboczych. Pełne dane firmy: Atena Kolporter System ul. Bukowska 114A/9 60-397 Poznań. NIP:779-196-76-52
 8. Na wszelkie pytania z chęcią odpowiemy mailowo: kontakt@villabluemare.pl lub telefonicznie: 693-303-551
 9. Państwa dane przekazywane podczas rezerwacji są chronione zgodnie z przepisami RODO – patrz Polityka Prywatności.


§ 8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)

Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym regulaminem, mających na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.

Polityka prywatności strony www.Villabluemare.pl

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług rezerwacji noclegów w Villa Blue Mare w Ustroniu Morskim.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Aneta Sebastian Bukowscy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Atena Kolporter System ”Villa Blue Mare”, NIP: 779-196-76-52, adres e-mail: kontakt@villabluemare.pl, tel:+48 693-303-551 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (zwaną dalej „Pensjonat”).
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 5. Informacje podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.villabluemare.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w danych kontaktowych na stronie internetowej.